วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานประกอบการจริง