บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง โดยมีการบรรยายการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และการอยู่อาศัยของนักศึกษาที่จะต้องออกไปฝึกประสบการจรีิง ภายในสถานประกอบการจริง