ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่2/2562

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยท่าน ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาติ ฯ กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง กล่าวต้อนรับผู้ปกครองท่าน พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ทุกท่าน ร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดของผู้ปกครอง และชี้แจงผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางส่งเสริม ป้องกัน การใช้ชีวิตในสังคมของบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน