วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ มีทุนให้นักเรียนนักศึกษาระหว่างเรียน

1. ทุน SCG “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในโครงการ SCG sharing the dream เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่ 1 ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

2. โครงการทุนเรียนดี กีฬาเยี่ยม เพื่อการศึกษาสายอาชีพที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะได้รับการยกเลิกค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยได้เงื่อนไขในการรับทุนเรียนดี นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียนตลอดหลักสูตร ปวช.

3. กองทุน กยศ. กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.