ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.หนองสองห้อง 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย ฯ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยกา่รวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด การจัดกิจกรรม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ณ บริเวณลาน หน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของดีประจำตำบลทั้ง12ตำบล มีขบวนแห่รถประดับปราสาทข้าว – ประเพณีวิถีชีวิตชาวอีสาน โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอหนองสองห้อง, ข้าราชการจากหลายภาคส่วน, สถานศึกษา, ผู้นำชุมชนทุกชุมชน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมขบวนแห่อย่างสวยงาม ช่วงเย็น มีการทำพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.5 และทำการสู่ขวัญข้าวหน้าลานประดับกองกุ้มข้าวใหญ่ จากนั้น้มีการรำเปิดงานโดยนางรำร้อยกว่าชีวิตและมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก