พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงถึงความเคารพ นอบน้อม และระลึกถึง พระบุญคุณ ของครู อาจารย์