พิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาแสดงออก ถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของวิทยาลัยให้ดำรงต่อสืบไป