สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการอบรมประจำปีการศึกษา 2563

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทุกรูปแบบ และเล่นเกมส์ตอบคำถาม วิทยาลัยต้องขอขอบคุณ คุณชัยณรงค์ งอกงาม โปรดักท์เทรนเนอร์ บริษัท Lenovo มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดใน วันศุกร์ 25 กันยายน 2563
ณ.ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ