แผนกช่างพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

แผนกช่างพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ทางผู้จัดโครงการต้องขอขอบคุณ ผู้จัดการฯ นางสาวชญาดา พรมวัน ผู้จัดการวิทยาลัย ฯ ที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณสุจิตรา วันดี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น วิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้