โครงการส่งเสริมความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ ทางวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณวิทยากรจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานในครั้งนี้