ต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ มข.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ