คนดี ศรี AM-TECH ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่างให้แก่ นักเรียน นักศึกษา โดยนำสิ่งของที่มิใช่ของตน แจ้ง เพื่อติดตามหาเจ้าของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอยกย่องการทำความดีและขอให้ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี ตลอดไป