วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการปรับเปลี่ยนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มีการปรับเปลี่ยนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งมีผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจึงมีแนวทางให้ปรับเปลี่ยนการแต่งกายชุดลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวทางข้อปฏิบัติดังนี้1. การแต่งกายในชั่วโมงเรียนคาบกิจกรรม ให้แต่งกายชุดพละของทางวิทยาลัย โดยสวมผ้าพันคอ วอกเกิล หมวก ไม้ง่าม2. การแต่งกายในวันสำคัญทางพิธีการลูกเสือ แต่งกายชุดนักเรียนของทางวิทยาลัย โดยสวมผ้าพันคอ วอกเกิล หมวก ไม้ง่ามดังนั้นทางงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน