วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัด โครงการ วทอ.รู้ทัน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิมิต จำนงค์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณวิจิตรา สีถา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา