วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ TPT นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 “เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ และแนะแนวสถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้