วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสติ๊กเกอร์บน application LINE

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสติ๊กเกอร์บน application LINE เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และมีสติกเกอร์ LINE เป็นของตัวเอง ทางผู้จัดทำโครงการ ต้องขอขอบคุณ ท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ลิขิต ไชยเดช ที่เสียสละเวลามาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้