วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รองฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การวิชาชีพ วทอ. ของปี 60 และ ปี61 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเสียสละ มานะ อดทน จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียรที่ช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเข้มแข็งและสามัคคีกัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การวิชาชีพ วทอ. ซึ่งมีนายปวิช ถ้วยแก้ว รองฝ่ายวิชาการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นายกองค์การวิชาชีพ วทอ. ของปี 60 และ ปี61 เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเสียสละ มานะ อดทน จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียรที่ช่วยเหลืองาน กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเข้มแข็งและสามัคคีกัน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ