โครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการประเมินทักษะ การบริการอาหารเเละเครื่องดื่มของสาขาการโรงแรม โดย ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท แนะนำ นักเรียนนักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการประเมินหรือทดสอบการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ จัดโต๊ะอาหาร และบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม อย่างถูกวิธี