ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้มีผลงานดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสองห้อง

กิจกรรมวันครูครั้งที่ 64 ปีการศึกาา 2563 ผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้มีผลงานดีเด่นดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสองห้อง