โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าภูตคาม ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยท่านรองอภิชาติ เกตุภูเขียว รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิด-ปิด โครงการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกฝน ให้นักศึกษา เข้าใจถึงศิลธรรม อันดีงาม และฝึกตน ให้เป็นคนมีความอดทน อ่อนน้อมต่อผู้อื่น ให้รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก