พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์
สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น