สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link cam plus Tour 2020”

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “Inter Link cam plus Tour 2020” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอบรมด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิทยาลัยต้องขอขอบคุณ
1.นายสรายุทธ์ หารเทศ project manager
2.นายณัฐพงศ์ พระวิเศษ Product and Tecthnical Support Engineer.มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดใน วันพฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563