สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มพลังใจวัยทีน”

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มพลังใจวัยทีน” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มพลังใจวัยทีน วิทยาลัยต้องขอขอบคุณ วิทยากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
นางสาวยุวดี ไขว้พันธ์ นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ
นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
นายวิญณุกร นาชัยดูลย์ นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
นายสายชล ทอนมาตร นักวิชาการสาสุขปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี เอี่ยมศรี นักวิชาการสาสุขปฏิบัติการ
นางสาวอรรินทร์ หลักกลาง นักวิชาการสาสุขปฏิบัติการ
มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดในวัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ