วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส. 1 จำนวน 30 คน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่ ( ไทย ) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทคลังกระจายสินค้า Makro อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 1 ปี