วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้ดำเนินการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค นักเรียน-นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เสร็จสิ้น ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จึงขอปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

Read More

วันที่ 14 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ”อบรมความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่” เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงที่เหมาะสมกับความเป็นจริง ส่งเสริมความมีความรู้รอบตัว นอกห้องเรียน และเล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ มงคลเกษตร และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ วทอ. ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยมี ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้มอบหมายให้ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูอาจารย์แผนกช่างยนต์ และนักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ (รถจักรยานยนต์,รถยนต์) โดยท่านที่เดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมใน อ.หนองสองห้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการ วทอ. ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยมี ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน การแก้ปัญหาผลการเรียน และพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ ตลอดจนเป็นการเก็บข้อมูลในการดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง โอกาสนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

Read More

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ บริษัท TOSHIBA Carrier นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ,เครื่องปรับอากาศ และ บริษัท เม็กเท็ค แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทประเภทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 “เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ และแนะแนวสถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้

Read More

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “Fin.ดี We Can Do !!! Season 4 ยิ่งออมยิ่งได้ MONEY BOOK” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน์ (อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี) เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน เทคนิคและวิธีการออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน วางแผน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุลในการออมเงิน ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

Read More

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “อบรมการป้องกันและระวับอัคคีภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี อาณานอก ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิคม มาตรนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง และนายลมกรด เขื่องสตุง พนักงานดับเพลิง เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภัย ทักษะการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊ส พร้อมสาธิตการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้นในการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน ณ โรงยิมรัตนภรณ์

Read More